Regulamin prania

§ 1
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie prania jest mowa o:
  1.  Firmie piorącej – SZARMACH INVESTMENTS sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 701-104-1087
  2. Serwisie pranie-clean24.pl lub Serwis – należy przez to rozumieć internetowy serwis, prowadzony przez Firmę piorąca pod aktualnym adresem pranie-clean24.pl umożliwiający na zasadach określonych w Regulaminie korzystanie z serwisu pranie-clean24.pl, w szczególności organizowanie usług prania tapicerki, dywanów i wykładzin. Serwis udostępniający system rezerwacji oraz płatności swoim Klientom;
  3. Praniu – należy przez to rozumieć usługę prania tapicerki, dywanów i wykładzin;
  4. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zlecił Firmie piorącej wykonanie prania,
  5. Zleceniu – należy przez to rozumieć zlecenie określone w § 2 ust. 1;
  6. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą na podstawie umowy z Firmą piorącą usługę Prania na rzecz Klienta;
  7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin

 Regulamin określa:

  1. prawa i obowiązki Klienta, Firmy piorącej i Pracownika;
  2. zasady wykonywania usługi Prania.
§ 2
 1. Firma piorąca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta usługi prania zgodnie ze zleceniem złożonym za pośrednictwem serwisu pranie-clean24.pl, telefonicznie lub w siedzibie firmy, z zastrzeżeniem § 3
 2. Usługa Prania jest świadczona na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego lub innego uzgodnionego indywidualnie z klientem.
 3. Klient może anulować Zlecenie wysyłając e-mail na adres: kontakt@pranie-clean24.pl, wskazując: dokładnie Zlecenie i wyraźnie wolę jego anulowania.
 4. W przypadku, gdy Zlecenie jest anulowane na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, Firma piorąca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł brutto
§ 3
 1. W przypadku, gdy informacje dodatkowe zamieszczone w Zleceniu, o których mowa w Dziale III ust. 3 lit. b – c Regulaminu korzystanie z serwisu pranie-clean24.pl nie są jednoznaczne Firma piorąca może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji mających zapewnić należyte wykonanie usługi prania.
 2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Firmy piorącej z tytułu nienależytego wykonania usługi prania, jeżeli informacje określone w ust. 1 nie były jednoznaczne i wyczerpujące.
 3. Jeżeli informacje określone w ust. 1, jak też dodatkowe życzenia i oczekiwania Klienta mają wpływ na koszt wykonania usługi Prania, Firma piorąca może odmówić wykonania usługi Prania zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
 4. W przypadku określonym w ust. 3 Firma piorąca zwraca się do Klienta z odpowiadającą jego potrzebom i oczekiwaniom ofertą wykonania usługi Prania, określającą w szczególności wysokość wynagrodzenia za jej wykonanie.
 5. Złożenie klientowi oferty, o której mowa w ust. 4 poczytuje się za odmowę wykonania usługi Prania zgodnie z dodatkowymi życzeniami i oczekiwaniami Klienta według stawki określonej w cenniku zamieszczonym w Serwisie.
 6. Jeżeli Klient informacje określone w ust. 3 przekazuje Pracownikowi dopiero w momencie przystąpienia do wykonywania usługi Prania lub w jej trakcie Pracownik może odmówić ich uwzględnienia, albo ich uwzględnienie uzależnić od uiszczenia lub zobowiązania się do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Firmy piorącej.
 7. Decyzję w zakresie określonym w ust. 6 Pracownik podejmuje po kontakcie z Firmą piorącą lub samodzielnie w zakresie w jakim został do tego upoważniony przez Firmę piorącą.
 8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia znacznego zabrudzenia przestrzeni podlegających Praniu lub zabrudzeń trudno usuwalnych, jeżeli okoliczności te skutkują wzrostem kosztu wykonania usługi Prania albo koniecznością wykonywania usługi Prania przez czas dłuższy niż określony w Zleceniu.
§ 4
 1. Pracownik wykonuje usługę Prania z najwyższą starannością, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zgodnie z Regulaminem.
 2. Do obowiązków Pracownika należy w szczególności:
  1. zwrócenia się do Klienta o wszystkie informacje konieczne dla wykonania usługi Prania zgodnie z ust. 1;
  2. do poszanowania mienia Klienta;
  3. podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla ograniczenia szkody w mieniu Klienta w przypadku spowodowania lub wystąpienia z innych przyczyn zdarzenia grożącego szkodą w mieniu Klienta;
  4. niezwłocznego zawiadomienia Firmy piorącej i Klienta o zdarzeniu określonym w pkt 3.
§ 5
 1. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Pracownikiem w zakresie koniecznym dla wykonania usługi Prania zgodnie z Regulaminem, w szczególności:
   1. udostępnienia miejsca wykonywania usługi prania,
   2. poinformowania Pracownika o wszystkich istotnych okolicznościach istotnych dla wykonania usługi prania zgodnie z Regulaminem;
   3. poinformowania Pracownika o wszelkich okolicznościach, w tym rzadkich lub odbiegających od zwykłych właściwościach rzeczy względem których ma być wykonywana usługa Prania, jeżeli w przeciwnym wypadku mogą zostać narażone na uszkodzenie;
   4. jasnego przekazania Pracownikowi czego wymaga w ramach usługi Prania;
   5. odbioru wykonanej usługi Prania i potwierdzenia jej satysfakcjonującego wykonania albo niezwłocznego zgłoszenia konkretnych zastrzeżeń;
   6. traktowania Pracownika zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
   7. udzielenia Pracownikowi koniecznej pomocy, w przypadkach określonych w Regulaminie

    chyba, że Firma piorąca wezwie go do zapłaty kwoty niższej.

     1. Klient może być obecny w czasie wykonywania usługi Prania lub powierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenie, dom lub lokal Pracownikowi na czas wykonywania usługi Prania.
     2. Powierzenie określone w ust. 2 może mieć formę przekazania kluczy Pracownikowi lub Firmie piorącej. Jeżeli klucze są powierzane Firmie piorącej, Firma piorąca wydaje je Pracownikowi tylko na czas wykonania usługi Prania.
     3. Klucze mogą zostać powierzone jednorazowo lub na cały ustalony okres w jakim mają być świadczone usługi Prania.
     4. W przypadku, gdy wykonanie usługi Prania wymaga uzyskania dostępu do miejsc trudnodostępnych lub czynności innych niż standardowe (np. przesunięcia mebli) Klient zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi odpowiednich informacji i pomocy, w szczególności pomocy innej osoby lub koniecznych urządzeń albo narzędzi.
     5. Firma piorąca nie odpowiada za:
      1. skutki uchybienia przez Klienta obowiązkom określonym w ust. 1;
      2. zachowania osób innych niż Pracownik, skutki użycia narzędzi lub urządzeń innych niż Firmy piorącej w przypadku określonym w ust. 5;
      3. W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia Pracownikowi miejsca wykonywania usługi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiającego wykonanie usługi Prania, Klient nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku jego wcześniejszego nieuiszczenia, jest zobowiązany do jego zapłaty w pełnej wysokości 
§ 6
 1. Firma piorąca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia lub niedotarcie Pracownika do Klienta, jeżeli następuje to wskutek zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którego Firma piorąca nie mogła przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności. W miarę posiadanych możliwości Firma piorąca zapewnia zastępstwo.
 2. W przypadku powzięcia informacji o zdarzeniu określonym w ust. 1 Firma piorąca informuje Klienta o niemożności wykonania usługi Prania zgodnie ze Zleceniem lub wyznaczeniu zastępstwa, jeżeli Zlecenia obejmowała wyznaczenie do wykonania usługi Prania określonego Pracownika
 3. .Klient może odmówić przyjęcia usługi Prania, jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut.
 4. Dywany nieodebrane do 60 dni mogą ulec przepadkowi.
§ 7

Klient może zgłosić reklamację w szczególności:

    1. w przypadku zastrzeżeń co do wykonania lub jakości wykonania usługi Prania;
    2. zawinionego przez Pracownika uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klienta
§ 8

 

   1. Firma Piorąca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przy wykonywaniu usługi prania. Za szkody nieumyślne Firma piorąca ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za usługę prania.
   2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w związku z wykonywaną usługa Prania Klient powinien:
    1. niezwłocznie zawiadomić o szkodzie Firmę piorąca i podać wszystkie istotne okoliczności zdarzenia oraz inne informacje, o jakie zostanie poproszony, w tym określone w pkt 2;
    2. sprawdzić warunki ubezpieczenia budynku lub lokalu w którym wystąpiła szkoda.